Vidya Vikas Education Society

Kannamwar Nagar -2, Vikhroli (East),Mumbai - 400083

  Contact us


 1.  Vidya Vikas Education Society
       School & College Campus,
         Kannamwar Nagar - 2,
         Vikhroli (East) Mumbai - 400083
 
         Tele : 022- 25783540 / 25784267
         Email : vves.vikhroli@gmail.com
         Website : www.vves.org.in

2.    Swami Shamanand Education Society
       Barve Nagar,
         Ghatkopar (West)
         Mumbai - 400083
 
         Tele : 022- 25783540 / 25784267
         Email : sses.ghatkopar@gmail.com
         Website : www.vves.org.in